Vilkår og Betingelser

Disse almindelige betingelser gælder for alle kontrakter indgået mellem Studie Nord ApS (CVR nr. [ ]) og
dette selskabs kunder

 

1. Priser
Der er prislister for alle Studie Nords standardprodukter.

 

Studie Nord kan ændre sine prislister uden varsel.

 

Prislisterne er baseret på vekselkurser og skatter af enhver slags, således som gældende på datoen for
kontraktindgåelse.

 

Hvis der sker udvikling i valutakurs eller skatter efter datoen for kontraktindgåelsen, er Studie Nord

 

berettiget til at forhøje de aftalte priser tilsvarende.

 

2. Ændring eller annullering
Ændring eller annullering af en kontrakt kan kun ske med skriftlig godkendelse fra Studie Nord.

 

I tilfælde af annullation af en indgået kontrakt, der sker senere end to dage før aftaleperiodens begyndelse,
beregner Studie Nord sig en dags aftalt leje som afbestillingsbetaling.

 

3. Mangler og krav
Hvis der er mangler ved de ydelser i form af studie, teknisk udstyr m.v., som Studie Nord stiller til rådighed
for kunden i henhold til den indgåede kontrakt, skal kunden uden ophold reklamere over disse mangler
overfor Studie Nord. Studie Nord har derefter en rimelig tid til at udbedre manglerne. Hvis Studie Nord
tilbyder at udbedre manglerne, er kunden ikke berettiget til at opsige eller ophæve kontrakten eller kræve
erstatning eller kompensation.

 

4. Studie Nords ansvar for manglende levering
I det omfang Studie Nord er ansvarlig overfor kunden for mangelfuld levering, er Studie Nords ansvar
begrænset til direkte tab. Indirekte tab, herunder tab af tid, indtjening og andre følgeskader, kan ikke
kræves erstattet.

 

Studie Nord påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af kundens forpligtelser overfor
tredjemand.

 

Studie Nords ansvar er begrænset til et beløb, der svarer til den samlede kontraktsum for den aftale, som
kunden har indgået med Studie Nord.

 

Studie Nord er kun ansvarlig for personskade, hvis sådan personskade skyldes fejl eller grov uagtsomhed fra
Studie Nords side forvoldt af udlejede lokaler, genstande m.v. (produktansvar).

 

Studie Nord er ikke ansvarlig for skade på kundens eget udstyr, ligesom Studie Nord ikke er ansvarlig for
indirekte tab heller ikke i forbindelse med produktansvarsskader.

 

Kunden forventes selv at tegne forsikringsdækning for personskade for de medarbejdere og eksterne
konsulenter, som kunden benytter i forbindelse med arbejde i Studie Nords lokaler.

 

5. Force majeure
Følgende omstændigheder skal betragtes som force majeure, hvis de sker efter datoen for indgåelse af
kontrakt mellem Studie Nord og kunden, og hvis de forhindrer eller forsinker gennemførelse af en indgået
kontrakt:

 

  • krig og mobilisering,
  • oprør og borgerkrig,
  • naturkatastrofer, strejker og lockout,
  • manglende levering af el, strøm og vand
  • valutarestriktioner
  • Offentlige påbud i forbindelse med sundhed og sygdom

 

I tilfælde af force majeure skal Studie Nord have valget mellem at annullere en indgået kontrakt, eller at
udsætte leveringsdatoen til et tidspunkt, hvor force majeure-omstændighederne nu forventes at være
ophørt.

 

6. Betalingsbetingelser
Såfremt intet andet er anført, sker betaling senest 14 dage efter kundens underskrift af kontrakt eller
underskrift af tilføjelse eller ændring til kontrakt.

 

Såfremt der ikke sker rettidig betaling fra kundens side, er Studie Nord berettiget til at beregne renter med
1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

 

Hvis kunden udebliver med betalinger efter forfaldsdato, går konkurs, træder i likvidation eller ansøger om
rekonstruktion, tvangsakkord eller gældssanering eller i øvrigt suspenderer sine betalinger, er Studie Nord
berettiget til at opsige indgået kontrakt med omgående virkning og forlange erstatning fra kunden for
ethvert tab som følge af misligholdt kontrakt.

 

7. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed om kontraktgrundlaget mellem Studie Nord og kunden skal afgøres efter dansk ret ved
Københavns Byret som 1. instans.

Telefon

Hverdage: 10.00 - 18.00

+ 45 31 13 99 72

Connect With Us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

Samarbejdspartnere